Projecte Educatiu

La nostra actuació educativa amb els alumnes està presidida per quatre pilars que resumeixen la nostra filosofia pedagògica:

 CONÈIXER

 CONSENTIR, en la seva accepció d'ACCEPTAR

 CONDUIR, en la seva accepció d'ORIENTAR

 CONFIAR

Per aconseguir-ho considerem imprescindible una metodologia fonamentada en l'atenció personal i estimulant cap els alumnes, a través de l'acció tutorial i orientadora, basada en la transmissió de valors.