Documents de gestió: NOFC i Projecte Lingüístic

Normes d'Organització i de Funcionament del Centre, NOFC

El Casal és una comunitat educativa formada per la titularitat, el personal docent i no docent, l’alumnat i les seves famílies, fundada l’any 1967 per donar una educació integral a tot l’alumnat en ordre al seu desenvolupament global, la seva felicitat i el seu benestar, amb respecte permanent als drets i llibertats fonamentals, en especial dels infants, i als principis democràtics de convivència.

La nostra és una comunitat educativa on tothom ha de col·laborar per aconseguir els fins i objectius formatius i educatius del centre, proposats en el PEC, que són, entre d’altres, els següents:

  1. Oferir a l’alumnat, en estreta col·laboració amb les seves famílies, una educació complerta, que afavoreixi el ple desenvolupament de la seva personalitat i de les seves aptituds personals, capacitant-lo per afrontar amb llibertat i plenitud les diverses circumstàncies de la vida.
  2. Ajudar l’alumnat a entendre el treball ben fet i l’esforç com a mitjà per assolir el seu perfec-cionament i contribuir al bé comú. Aprendre a conviure amb respecte, cooperació i concòrdia, posant les qualitats i valors personals al servei de la societat i de la millora de la condició humana.
  3. L’aprenentatge exigeix la participació activa de l’alumne i ha de ser personalitzat, obert i significatiu. La formació cultural, humanística, artística, científica i tecnològica, el desenvolupament dels criteris personals, l’ús responsable de la llibertat i els hàbits de convivència són, alhora objectius i medis de la formació integral que aspirem a oferir al centre.
  4. L’escola és i vol ser ideològicament plural, catalana, no confessional, i es recolza en els principis universals de l’humanisme. Això vol dir respecte a totes les ideologies i creences, intentant tractar i transmetre la informació de manera objectiva per a facilitar la formació progessiva de criteris propis, l’anàlisi crítica de la realitat i la presa de decisions responsables. Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés, a partir de l’exemple de la seva pròpia vida i del diàleg amb ells.

Per fer-ho, considerem imprescindible la interacció i la complicitat de tots els components de la comunitat en el coneixement i compliment d’una normativa que estableixi drets i deures, la manera de fer, d’organitzar-se i d’abordar i resoldre els possibles conflictes que sorgeixin en el dia a dia del centre. A tal efecte, s'estableix el NOFC, que ha ser el document de referència per informar i resoldre qualsevol dubte sobre les responsabilitats i els comportaments exigibles a tots els membres i òrgans de la comunitat educativa; que reguli el funcionament de l’escola i del servei educatiu que s’hi desenvolupa, dotant de coherència, coordinació i solidaritat l’acció de totes les persones en el centre; que defineixi la participació de la comunitat educativa en la vida escolar i que concreti les normes de convivència del centre, la resolució dels possibles conflictes que sorgeixin, la definició de les faltes dels alumnes i l’establiment de mesures preventives, correctores i sancionadores.

 

Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic del Col·legi El Casal te, com a principal objectiu, la consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe propi.

L’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe del centre és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en finalitzar l’educació obligatòria, de manera que pugui usar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en anglès i francès, les dues llengües estrangeres que el centre ha determinat en el projecte educatiu.

A més, entenem que l’ús de la llibertat de les persones, per exemple a l’hora de triar una llengua per a la comunicació amb altres persones i per a la relació amb la resta i amb el món, parteix ineludiblement del coneixement de les llengües oficials. El coneixement del català i del castellà per part de l’alumnat i, per extensió, de tota la comunitat escolar, possibilitarà la integració escolar i social dels alumnes i de les famílies, amb una atenció especial a l’alumnat amb més risc d’exclusió, i fomentarà la participació en la vida escolar i ciutadana, que és multicultural, en llibertat.