Declaració sobre la Política de salvaguarda i protecció dels infants

El Compromís vers la infància impulsat l'any 2009 per l'Observatori dels Drets de la Infància de la Generalitat de Catalunya, reconeix l'infant com a subjecte de drets i encoratja a seguir lluitant contra la vulneració dels drets de tots els infants arreu del món.

En aquesta línia, el col·legi El Casal vol actuar eficaçment en la resolució de les situacions punyents d'injustícia i vulneració que tenen orígens i processos diversos en un món fet a la mida dels adults, amarat de conflictes que ells mateixos han creat, les víctimes propiciatòries dels quals acaben sent sempre els més fràgils, els més desemparats, els més agredits.

Això serà possible si posem els mitjans necessaris que permetin millorar les condicions de vida de la infància i eradicar aquells situacions que vulnerin els seus drets. Cal reconèixer el protagonisme dels infants a l'hora d'expressar la seva opinió i escoltar la seva veu, facilitar la seva participació efectiva i responsable, atorgar-los la seva capacitat d'actuar i de decidir conjuntament com a col·lectiu.

Cal, en definitiva, definir els reptes que encara tenim pendents com a societat i comprometre'ns perquè els drets dels infants siguin plenament respectats i estiguin totalment garantits.

Per això, al col·legi El Casal:

  • Assumim el compromís ferm i concret per mobilitzar-nos en la prevenció i protecció contra els abusos, els maltractaments, l'exclusió i desemparament dels infants.
  • Assumim la responsabilitat de suport, protecció i acompanyament dels infants, escoltant i respectant el seu punt de vista en totes aquelles qüestions que els afectin.

Des del col·legi El Casal volem comprometre'ns a atendre, dins del nostre àmbit d'actuació, les necessitats del nostre alumnat i a contribuir a la sensibilització social envers les seves necessitats, i ajudar a sumar esforços i compromisos de tota la comunitat per millorar l'atenció, la promoció, la protecció i la participació en la vida social de tots els infants.

Per això, es crea la figura del Coordinador de Convivència, Benestar i Protecció per:

  • Treballar en la detecció de les necessitats dels infants del nostre centre, garantir la seva protecció, vetllar pel seu benestar i contribuir a millorar les condicions que permetin el seu desenvolupament integral i harmònic.
  • Escoltar la veu dels nostres alumnes i atendre les seves necessitats, reconeixent la seva plena pertinença a la comunitat educativa tot atorgant-los els mateixos drets i deures que a la resta dels seus membres.

Facilitar a l'alumnat formació i informació sobre els seus drets i ajudar-los perquè reconeguin en la figura de l'adult el paper d'acompanyament, indispensable per al seu desenvolupament.