Model metodològic

El model metodològic de El Casal es basa en assolir els següents objectius: 

  1. Integrar la tecnologia en els processos educatius, no tant per substituir els mètodes tradicionals d’aprenentatge sinó per ampliar les seves possibilitats. Aprendre utilitzant les TIC requereix un plantejament metodològic avançat i innovador, diferent al de la simple transmissió de coneixements i, per tant, també una nova manera d’avaluar.
  2. Desenvolupar un currículum competencial que ajudi a posar el focus en els interessos i potencialitats de cada alumne/a i que, mitjançant el disseny d’unitats didàctiques competencials interconnectades, permeti que sigui el professorat qui guiï cada alumne/a en la construcció del seu propi coneixement i l’orienti en el seu creixement personal.
  3. Posar l’èmfasi en l’educació emocional i l’autoestima per a ajudar a desenvolupar el benestar personal i social de l’alumne i preparar-lo per afrontar millor els reptes de la vida.

Per tot això, al Casal creiem que un aprenentatge basat en Projectes / Reptes / Problemes (o ABP) és la millor estratègia d’ensenyament-aprenentatge per potenciar tant l’adquisició de coneixements claus com per desenvolupar competències, actituds i valors.

Considerem que el principal objectiu de l’avaluació competencial és la millora de l’aprenentatge (funció reguladora): ajudar en el procés i donar estratègies de millora. Per al nostre alumnat, volem que sigui una eina per aprendre i millorar. Per a l’equip docent, ha d’esdevenir una eina per identificar les dificultats i els progressos, i adaptar-ne la planificació i la seqüenciació didàctica (funció pedagògica). En aquest sentit, l’avaluació esdevé l’eina més potent per a l’acció i la millora educativa. Per això, en el col·legi El Casal optem per un model d’avaluació formativa i formadora, amb l’alumnat com a protagonista d’un procés centrat en ajudar-lo a construir les seves pròpies estratègies d’aprenentatge fomentant l’autonomia, l’autoestima i l’interès per aprendre.

Per altra banda, entenem que l’ensenyament ha de tenir un caràcter motivador, vivencial i lúdic. La clau estarà en crear escenaris significatius d’aprenentatge, dins i fora de l’aula, i dins i fora de l’escola: el pati, el bosc, el laboratori, la cuina, el teatre, els viatges o la realitat virtual, són espais i moments idonis per un aprenentatge transversal, inspirador i transformador.

Finalment, creiem que encara hi ha aspectes claus de l’aprenentatge que han de ser transmesos a l’alumnat per part dels professors a partir de la seva experiència i expertesa. La lectoescriptura o el càlcul matemàtic, per exemple, requereixen que sigui el professorat qui assumeixi la responsabilitat d’un aprenentatge sistemàtic a partir de la seva autoritat formal.

A partir d’aquests principis bàsic, la nostra estratègia educativa amb els alumnes es basa en la següent distribució del temps escolar al llarg de totes les etapes educatives:

Aprenentatge sistemàtic. 20% del temps lectiu

  • Treball sistemàtic. Transmissió de manera organitzada i sistemàtica de coneixements clau, habilitats i valors per a la seva assimilació i comprensió per part de l'alumnat. Es prioritzen els àmbits del coneixement de les àrees instrumentals, és a dir, les llengues (català, castellà i anglès) i les matemàtiques. Transmissió de coneixement basat en la comprensió, la disciplina acadèmica, l’atenció, la concentració, l’esforç, la memòria...

Aprenentatge significatiu. 80% del temps lectiu

  • Aprenentatge competencial. Plantejament de Projectes / Reptes / Problemes vinculats a la realitat, que converteix l’alumne en el centre i protagonista del seu propi aprenentatge, suscitant la seva curiositat i sorpresa, despertant el seu interès, fent-li útil l’aprenentatge de manera significativa i fomentant la cooperació, el treball d’habilitats i rutines de pensament d’ordre superior i la gestió de la informació i de les eines digitals.
  • Aprenentatge vivencial. Introducció del joc i l’experimentació com a metodologia d’aprenentatge i desenvolupament de la intel·ligència, el talent i la creativitat a través de l'exercici físic, la cuina, els viatges, l’STEM, els projectes de servei, les arts visuals, escèniques, digitals i literàries per potenciar el component lúdic i el plaer com a elements centrals, i el pensament divergent, crític i creatiu com elements clau d’un procés de generació de coneixement significatiu.
  • Valors. Eines per a la conformació d’una identitat fonamentada en el compromís ètic i en l’exercici de la responsabilitat vers als altres, a través de l’educació emocional i dels sentiments.

En la nostra estratègia educativa, l’ensenyament assistit tecnològicament (mitjançant l’ús d’iPads) no pot superar el 30% dels temps lectiu. Les eines tecnològiques i Internet no són més que això, eines al servei de l’aprenentatge. El seu ús al llarg de les diferents etapes educatives ha de permetre, a més d’ajudar a aprendre més i millor, a educar l’alumnat en l’ús responsable, segur, crític i creatiu de les TIC, donar oportunitats noves d’aprenentatge i de creixement dins de la cultura digital i inspirar-los a convertir-se en ciutadans digitals globals.

Optem pel material propi en substitució dels llibres de text i, pel que fa als deures proposem tasques escolars per fer a casa com un complement opcional i mai com un càstig, una obligació o una condició necessària per a la superació dels objectius del curs. Han de ser propostes motivadores, personalitzades, que puguin fer-se autònomament per part de l’alumnat i que suposin una millora del seu aprenentatge.

L’espai familiar ha de donar equilibri efectiu als infants, i ha de permetre la construcció d’hàbits, actituds, habilitats i valors que potenciïn les seves competències, la creativitat i la imaginació. A casa hi ha d’haver temps per al descans, la lectura, l’estudi o el joc, per compartir vivències, experiències, tasques i responsabilitats en l’entorn familiar que ajudin els infants i joves a aprofundir i a connectar el que han après a les aules, i que facin més forts els vincles afectius entre pares i fills.