Model pedagògic

El model pedagògic del Col·legi El Casal es defineix a partir dels següents eixos estratègics: 

  1. ESCOLA PETITA, FAMILIAR. Som una escola privada d’una línia on impartim tots els ensenyaments obligatoris. Aquesta és una de les grans fortaleses del nostre centre, doncs ens permet gaudir i treballar l’afecte i el desenvolupament personal a partir de la proximitat, la immediatesa i la flexibilitat. CONÈIXER, CONSENTIR (en la seva accepció de RESPECTAR), CONDUIR (en la seva accepció d’ORIENTAR) I CONFIAR són els quatre pilars que resumeixen la nostra filosofia pedagògica.
  1. VALORS. En el món complex d’avui és imprescindible desenvolupar les capacitats que permetin als alumnes viure plenament i contribuir al benestar dels que els envolten, a casa i a l’escola, a partir d’uns principis morals i ètics compartits i viscuts, posant l’èmfasi en l’assoliment d’actituds i hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa escolar.
  1. EDUCACIÓ EMOCIONAL. En una escola petita i familiar, el reconeixement i la gestió de les emocions, i la creació d’un clima de confort, de respecte i de confiança són l’eix vertebrador de tota la nostra acció amb els alumnes.
  1. INNOVACIÓ. Des del 1967, el nostre centre s’ha caracteritzat sempre per ser un centre innovador que busca la millora constant, el creixement i l’excel·lència humana i acadèmica.
  1. TECNOLOGIA. Disposem d’un projecte tecnològic propi amb la implementació de recursos digitals de darrera generació per a la millora de l’aprenentatge i del resultats acadèmics de l’alumnat. Actualment, el professorat i tots els alumnes treballem amb iPads, disposem de pissarres digitals i connectivitat wi-fi a totes les aules i, per donar sentit i unitat a aquestes eines, disposem d’un entorn digital educatiu (plataformes de gestió i de comunicació) per a tota la comunitat.
  1. INTERNACIONALITZACIÓ. La nostra escola no acaba en les seves parets, i el nostre àmbit d’influència és el món. L’anglès és el vehicle, i per això és una llengua tan important per a l’aprenentatge i la comunicació des de ben petits al centre. Comença a introduir-se a P3 amb un tractament competencial, es treballa en tres unitats setmanals al llarg de la primària, i en grup reduït a partir de 6è de primària i a tota l’ESO. Els alumnes que ho desitgen, poden examinar-se i obtenir el First Certificate in English a 4t d’ESO. A més, participem en projectes internacionals (Comenius, Erasmus+) i viatges d’intercanvi.
  1. COOPERACIÓ. Al Col·legi El Casal considerem que cal proporcionar a tothom l’oportunitat de viure una vida digna. Per això actuem tant a l’escola, en el nostre entorn social proper, com també amb les comunitats desafavorides per promoure el canvi social sostenible incidint en les causes de la pobresa i les desigualtats. Som un Bloc és el nom del nostre projecte de cooperació i sensibilització que des de l’any 2006 treballa per al desenvolupament i la millora de les condicions de vida de les comunitats vulnerables, i en especial dels infants i de les dones, a Gàmbia.
  1. NATURA. La nostra escola està envoltada de boscos, en contacte amb la natura. Volem ajudar a fer arrelar en l’alumnat el sentit ètic i cívic de coresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures a partit de l’educació per a la sostenibilitat entesa com un procés d’aprenentatge transversal, permanent i participatiu de tota la comunitat.