Compromís per a una educació innovadora, avançada i de qualitat

Una nova visió de l’educació

La nostra visió és transformar les vides mitjançant la transformació de l’educació. Aquesta nova visió transformadora s’inspira en una concepció humanista de l’educació i del desenvolupament basada en els drets humans, la dignitat, la justícia social, la protecció, la diversitat cultural, lingüística i ètnica, la igualtat de gènere, el sentit de responsabilitat i el compromís ètic. Reconeixem i reafirmem que l’educació és essencial per a la pau, la tolerància, l’eradicació der la pobresa i el desenvolupament sostenible de la Humanitat. En aquest sentit, ens comprometem amb un model educatiu que sigui integral, ambiciós i exigent, que no deixi ningú enrere, dins d’un enfocament de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Una educació innovadora

Vivim en una societat en permanent canvi. La rapidesa, la profunditat i l’abast d’aquests canvis incideixen globalment en la nostra societat i de manera molt directa en la infància i en l’adolescència. Davant d’aquesta nova societat fonamentalment complexa i incerta, s’imposa la necessitat de buscar noves solucions: si el món canvia, l’educació també ho ha de fer.

Una societat incerta

La majoria dels alumnes escolaritzats actualment treballaran en feines que encara no existeixen, utilitzaran tecnologies que encara no s’han inventat i hauran de resoldre problemes que avui encara desconeixem. Molts d'ells veuran el segle XXII.

La incertesa de viure en un món complex i accelerat en canvi constant dificulta la fixació de polítiques i d’objectius educatius i formatius. Què cal aprendre? Com? Qui ho ha d’ensenyar? 

Una societat complexa i globalitzada

En un món cada vegada més interconnectat i interdependent, on el coneixement té essència fluïda i creix exponencialment, la construcció de coneixement no pot fonamentar-se en la transmissió de fets immutables, sinó en la capacitat d’anàlisi crítica d’una ingent quantitat d’informació. Educar en un món global i digital implica educar en la gestió competent del coneixement, per convertir el coneixement en experiència personal i la informació en vida.

Per això, ens comprometem amb la formació de persones que siguin capaces d’interaccionar i d’interpretar la realitat complexa amb eficiència a través del desenvolupament de les competències bàsiques (la capacitat de resoldre problemes complexos, la capacitat de convertir coneixement en experiència o la capacitat d’aprendre al llarg de la vida), del seu talent (entès com l’ús que faci de la seva intel·ligència), i de la formació del caràcter (conformar una identitat fonamentada en un profund compromís ètic i un sòlid exercici de la responsabilitat vers als altres, a través de l’educació emocional i en valors).

Una educació avançada

El desenvolupament de la neurociència i de l’educació emocional dels darrers anys ens ha permet aplicar els coneixements derivats de les investigacions científiques sobre el cervell humà i les emocions als processos d’ensenyament i aprenentatge des d’un enfocament integrador i transdisciplinar que té com a objectiu millorar la nostra acció educativa i pedagògica.

En consonància amb la naturalesa i funcionament del procés cognitiu, ens comprometem a fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida i a que tothom pugui superar les dificultats d’aprenentatge.

Ens comprometem a no etiquetar les persones segons siguin les seves capacitats, a promoure una mentalitat de creixement positiva i ajudar a responsabilitzar l’alumat del seu propi procés d’aprenentatge generant un entorn educatiu on tothom se senti segur, protagonista i valorat. Per aconseguir-ho, ens comprometem a crear un clima escolar emocionalment positiu i a utilitzar un llenguatge emocionalment ressonant per treballar l’autoconcepte, la motivació i la seva potencialitat.

En la pràctica, la creació d’un context d’aprenentatge emocionalment intel·ligent passa per desenvolupar cinc competències emocionals bàsiques: la consciència emocional (ajudar a conèixer i donar sentit a les emocions), la regulació emocional, l’autonomia i maduresa emocionals, la competència social (relacions positives) i les habilitats de vida i benestar (estimar, sentir, celebrar, assaborir, compartir).

Ens comprometem a utilitzar metodologies variades, creatives, motivadores i significatives. En la pràctica, i en plena consonància amb el nostre cervell multisensorial i holístic al que li agraden reptes nous per a mantenir-se en forma, implementarem una metodologia d’aprenentatge metacognitiva pròpia amb un enfocament transdisciplinar, que hem anomenat PLEITIC, basada en el plantejament de projectes/reptes/problemes adequats i vinculats a la realitat, que converteixi l’alumne en el protagonista del seu propi aprenentatge, que suscitin la seva curiositat i sorpresa, que despertin el seu interès, que facin útil l’aprenentatge i que fomentin el component lúdic, la cooperació, el treball d’habilitats i rutines de pensament d’ordre superior i el domini digital, en detriment d’altres tècniques tradicionals menys efectives com l’estudi repetitiu o la memorització descontextualitzada de conceptes.

Ens comprometem a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per reforçar l’accés inclusiu a la informació, la creació de coneixement, l’atenció a la diversitat i l’aprenentatge efectiu i de qualitat.

Ens comprometem a fer de l’avaluació una eina per a la millora de les persones i de l’aprenentatge. En la pràctica, l’avaluació ha de ser formadora, amb una funció pedagògica orientada al creixement i l’aprenentatge a partir dels encerts i els errors, en un procés de regularització constant, únic i diferent per a cada alumne que porti a la reflexió i que guiï l’aprenentatge perquè aquest es produeixi de manera efectiva i autònoma.

Ens comprometen amb la pràctica d’exercici físic al llarg de la jornada escolar, i la promoció d’hàbits saludables relacionats amb la son i amb la nutrició per millorar la concentració, la memòria i el rendiment escolar.

Ens comprometem amb la integració de les arts en els diferents àmbits del coneixement.

Ens comprometem amb el foment de la cooperació a l’aula, amb la formació d’un pensament crític i reflexiu, i amb el reforç del compromís i la responsabilitat social. En la pràctica, amb la realització de projectes d’aprenentatge-servei (APS), orientats a la millora de les necessitats de l’entorn.

Una educació de qualitat

Des del punt de vista de la qualitat, entenem la innovació educativa a partir de la personalització, l’educació emocional i la digitalització.

Ens comprometem amb una educació de qualitat i amb la millora dels resultats de l’aprenentatge, fomentant la creativitat i el coneixement, garantint l’adquisició de les competències bàsiques de lectura, escriptura i càlcul, així com les competències analítiques, de solució de problemes i altres habilitats cognitives, emocionals, interpersonals i socials d’alt nivell.

A més, ens comprometem amb el desenvolupament de les competències, els valors i les actituds que permetin a les persones tenir vides saludables i felices, prendre decisions amb consciència plena i responsabilitat i respondre als reptes i desafiaments de la nova societat global i digital mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial.

Ens comprometem amb el desenvolupament del talent i de la intel·ligència, per ajudar a tenir la capacitat de dirigir el propi comportament i prendre bones decisions.

Ens comprometem a educar l’afecte i l’esperança.

Ens comprometen a formar persones lliures.

Castellar del Vallès, desembre de 2017