Bases per a l'elaboració del PAD Casal22

Bases per a l'elaboració del PAD Casal22

Durant el curs 2016-17, l’equip de mestres i professors de l’escola, guiats per l’equip directiu i amb l’impuls del director del centre, vam estar treballant amb l’objectiu de dissenyar un projecte educatiu propi, sostenible, innovador, avançat i de qualitat, fidel continuador del nostre caràcter propi i de l’esperit del fundador del Col·legi El Casal, en Gregorio-PÍo Sánchez, i adaptat al context i als reptes del segle XXI.

D’aquesta manera, vàrem fer-nos nostre el principi universal sobre l’aprenentatge que enuncia que tota persona, institució o societat, si vol subsistir, necessita aprendre com a mínim amb la mateixa velocitat en que progressa l’entorn i, si vol progressar, ho haurà de fer a més velocitat.

Mitjançant dosis ingents de reflexió, observació, anàlisi, estudi, formació i, també, d’il·lusió i esforç, vam establir una dinàmica de treball participativa, creativa i constructiva per tal d’establir:

  • Visió compartida de l’educació:
    • Definició del propòsit educatiu de la institució.
    • Definició del perfil de sortida (competencial) de l’alumnat, el producte final: com serà, què sabrà i què sabrà fer amb el que sabrà
  • Visió compartida de l’aprenentatge (model pedagògic, metodològic i avaluatiu)
  • Visió compartida de l’estructura i l’organització institucionals (NOFC)
  • Disseny d’unes bases per al creixement d’un projecte educatiu perdurable.
  • Disseny d’un pla d’acció per al període 2017-2022 que indiqui amb claredat què volem, què farem i com ho avaluarem (Pla Anual)

Una de les claus va estar la creació de l’Equip d’Innovació, format pels membres de la Comissió Tecnològica de l’escola, l’Equip Directiu i altres mestres i professors amb la visió, la capacitat i l’actitud necessària per liderar el moviment de transformació educativa que preteníem dur a terme.

En tot aquest procés, hem sabut posar en pràctica allò mateix que volem que formi part de la nostra visió i acció transformadora: la capacitat de triar les fites, captant la informació, gestionant les emocions i exercint les virtuts de l’acció (resolució, esforç, humilitat, perseverança, resiliència), amb un profund compromís ètic i un ampli exercici de la nostra responsabilitat.

Després de mesos de treball, el mes de desembre de 2017, tot l’equip docent del centre es troba a l’escola en unes sessions de treball intenses, emocionants i decisives on establim el compromís cap a una escola innovadora, avançada i de qualitat que són la base d’aquest Projecte d’Acció Directiva.

Cl agrair la participació imprescindible de totes les persones del Casal que han impulsat l’elaboració d’aquest Projecte d’Acció Directiva i que han cregut, des del primer dia, que educar és transformar coneixement en vida, i que innovar és tornar a garantir l’atenció essencial de cada infant cada dia.