Visió, missió i valors

Missió i visió

La nostra missió, és a dir, allò que ha de venir a orientar i donar sentit a la nostra actuació, és:

Ajudar al creixement personal i el desenvolupament integral de tots els i les alumnes sense excepcions guiant-los en l’assoliment de les competències, els valors, les actituds i els coneixements amb què tenir una vida activa, plena, autònoma, responsable i feliç.

La nostra visió institucional, és a dir, allò que explica què volem aconseguir, és:

Transformar el model educatiu i les formes d’aprenentatge que ajudi per la seva banda a transformar la societat i aconseguir un món més humà, sostenible, lliure, just i democràtic.

Valors

Tota la vida del centre, l’actuació dels docents i de totes les persones que constituïm la comunitat educativa de El Casal ha de participar d’un mateix esperit i d’un mateix estil que són necessaris per a la convivència, l’aprenentatge, el benestar, el desenvolupament i la vida plena. El Curs 2016-17, tota la comunitat educativa va identificar els següents valors claus que considerem propis:

Respecte

Esforç

Generositat

Confiança en els altres i en un mateix (autoestima)

Empatia

Alegria i felicitat