Associació de Mares i Pares d'Alumnes de El Casal

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del Col·legi El Casal es constitueix l'any 1978, si bé té el seu origen en el Grup Assessor de Pares que des de l'any 1967 reunia al voltant del Director a aquells pares que volguessin compartir la responsabilitat dels seus fills amb l'escola.

Les finalitats de l'AMPA del Col·legi El Casal són, entre d'altres, les de donar suport i assistència en tot allò convenient per a l'educació dels seus fills, cooperar en les activitats educatives del centre, o fer de nexe entre l'escola i el seu entorn social i cultural.

Són socis de l'AMPA totes les mares i tots els pares d'alumnes de l'escola. A la primera reunió del Curs es trien els Delegats de curs, que seran els portaveus de la resta de mares i pares i els interlocutors vàlids entre aquests i el Centre.

Els òrgans de representació i de gestió de l'AMPA són l'Assemblea General, formada per totes les mares i els pares d'alumnes, la Junta Directiva, composada pels delegats i delegades de curs, i la Comissió Permanent, formada pels càrrecs directius triats per l'Assemblea General.