Naturalesa i finalitat del centre

El Col·legi El Casal ha estat impulsat per donar als alumnes una educació integral dins del compliment de la legislació vigent i el ideari propi del Centre.

Són fins i objectius del Centre, entre d'altres, els següents:

  • Oferir als alumnes, en estreta col·laboració amb les seves famílies, una educació complerta que afavoreixi el ple desenvolupament de la personalitat de tots i cada un dels alumnes, la seva inserció crítica en la societat i la preparació per a la vida professional.
  • Estimular i desenvolupar les aptituds personals de cada alumne, i a capacitar-lo per poder afrontar amb criteris propis les diverses circumstàncies de la vida.
  • L'ensenyament exigeix la col·laboració activa de l'alumne i ha de ser personalitzada, humanista, oberta, científica, creativa i participativa. La formació cultural, artística i tècnica, el desenvolupament dels criteris personals, l'ús responsable de la llibertat i els hàbits de convivència són, alhora objectius i medis de la formació que oferim al Centre.
  • Considerem necessari ajudar als alumnes a entendre el treball ben fet com a medi ordinari per assolir la millora personal i contribuir al bé comú. Aprendre a conviure amb respecte, cooperació i concòrdia, posant les qualitats i valors personals al servei de la societat.
  • L'escola és i vol ser ideològicament plural, catalana, no confessional, i es recolza en els principis universals del humanisme. Això vol dir respecte a totes les ideologies i creences, tractant i transmetent la informació de la manera més objectiva possible per facilitar la formació progressiva de criteris propis, l'anàlisi de la realitat i la presa de decisions responsables. Els pares poden i han d'ajudar els seus fills en aquest procés, a partir de l'exemple de la seva pròpia vida i del diàleg amb ells.