Educació Infantil

Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen Llar d'Infants (de 0 a 3 anys) i Parvulari (de 3 a 6 anys), respectivament.

El fet de preveure dos cicles no suposa un trencament. El desenvolupament del infant es fa sempre seguint una línia de continuïtat, encara que cada cicle suposi canvis qualitatius respecte al cicle anterior.

Aquesta etapa té com a finalitat:

  • Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal.
  • La possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació.
  • L'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa, a més, s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

El Casal organitza totes les activitats d'aquesta etapa tenint en compte que tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

Àrees

  • Descoberta d'un mateix
  • Descoberta de l'entorn natural i social
  • Intercomunicació i llenguatges (verbal -català, castellà i anglès-, matemàtic, musical, plàstic i tecnològic)

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal tenen en comú tots aquells factors que intervenen en l'educació dels més petits. Considerem aquesta l'etapa més important en la vida dels escolar, aquella on el procés d'evolució és més incipient i acusat, doncs és durant els sis o set primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de participació social.

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal els considerem com a components d'una sola etapa educativa; no obstant, encara que estan units per un mateix fil conductor, tenen uns trets diferencials.

Així, la Llar d'Infants El Casalet defineix un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la família a la qual serveix, amb una relació intensa amb els pares i les mares. D'altra banda, la Llar d'Infants El Casalet és una institució diferenciada amb organització i espais propis dins del projecte educatiu de El Casal.

El Parvulari de El Casal comporta uns canvis respecte a la Llar d'Infants; els grups d'alumnes són més nombrosos i forma part d'una comunitat educativa més àmplia, el Col·legi El Casal, a la qual es vincula de forma coherent. No obstant, manté la seva funció de suport i cooperació amb la família i introdueix aspectes formatius com l'ensenyament trilingüe, l'aprenentatge de la lectoescriptura o l'ús de les tecnologies aplicades a l'ensenyament.