Educació Primària

L'etapa de l'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursen entre els 6 i els 12 anys.

L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin:

  • Assegurar el seu desenvolupament personal i social.
  • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió oral, a la lectura i a l'escriptura en català, castellà i en anglès; també les relatives al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
  • Desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari.
  • Desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi.
  • Expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.
  • Conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa.

Competències bàsiques

El currículum de l’educació primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals
Les competències comunicatives:1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l'educació primària i assignació horària

- Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores
   > Llengua i literatura catalana: 420 hores
   > Llengua i literatura castellana: 420 hores
   > Estructures lingüístiques comunes: 245 hores
- Llengua estrangera (anglès): 420 hores
- Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores
- Educació artística: 525 hores
- Educació física: 385 hores
- Matemàtiques: 665 hores
- Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
- Religió (voluntària): 315 hores
- Esbarjo: 525 hores

De les 5250 hores totals lectives de l'etapa, les 665 hores restants es destinen a completar l’organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees.

Horaris mínims per cicles

Cicle inicial
- Llengua i literatura catalana: 140 hores
- Llengua i literatura castellana: 140 hores
- Estructures lingüístiques comunes: 105 hores
- Llengua estrangera: 70 hores
- Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
- Educació artística: 70 hores
- Educació física: 105 hores
- Matemàtiques: 175 hores
- Religió (voluntària): 105 hores

Cicle mitjà
- Llengua i literatura catalana: 140 hores
- Llengua i literatura castellana: 140 hores
- Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
- Llengua estrangera: 105 hores
- Coneixement del medi natural, social i cultural: 175 hores
- Educació artística: 105 hores
- Educació física: 70 hores
- Matemàtiques: 175 hores
- Religió (voluntària): 105 hores

Cicle superior
- Llengua i literatura catalana: 140 hores
- Llengua i literatura castellana: 140 hores
- Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
- Llengua estrangera: 140 hores
- Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
- Educació artística: 70 hores
- Educació física: 70 hores
- Matemàtiques: 175 hores
- Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
- Religió (voluntària): 105 hores

En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat inicia l'aprenentatge de l’anglès en el segon cicle d’Educació Infantil. El centre ofereix una segona llengua estrangera (francès) al cicle superior de l'educació primària.

Avaluació

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global, de manera que es tenen en compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

Normativa

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.