Educació Secundària Obligatòria

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

 • Assegurar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
 • Contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’utilitza normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

Competències bàsiques

El currículum de l’ESO inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals

Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Organització dels ensenyaments

Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO i la seva assignació horària és la següent:
- Ciències de la naturalesa* : 350 hores
- Ciències socials, geografia i història*: 315 hores
- Educació física*: 210 hores
- Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
- Educació visual i plàstica: 140 hores
- Llengua catalana i literatura*: 315 hores
- Llengua castellana i literatura *: 315 hores
- Llengua estrangera*: 315 hores
- Matemàtiques*: 315 hores
- Música: 140 hores
- Tecnologies: 210 hores
- Tutoria: 105 hores
- Religió (voluntària): 149 hores
- Matèries optatives: 245 hores

*Aquestes matèries, les fan tots els alumnes en cada un d'aquests tres primers cursos.

El centre proposa i organitza matèries optatives en els tres primers cursos, on s’inclou una segona llengua estrangera (francès) i la cultura clàssica.

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha de integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Es fa un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació te la consideració d'una matèria optativa.

Tots els alumnes de 4t curs d’ESO cursen les matèries següents:
- Ciències socials, geografia i història: 105 hores
- Educació ètica cívica: 35 hores
- Educació física: 70 hores
- Llengua catalana i literatura: 105 hores
- Llengua castellana i literatura: 105 hores
- Matemàtiques: 105 hores
- Llengua estrangera: 105 hores
- Tutoria: 35 hores
- Religió (voluntària): 35 hores

A més, cada alumne/a cursa 3 matèries optatives específiques d'entre les següents:
- Biologia i geologia: 105 hores
- Física i química: 105 hores
- Llatí: 105 hores
- Tecnologia: 105 hores

Assignacions horàries de les diferents matèries

Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal

- Llengua catalana i literatura: 3 hores a cada curs
- Llengua castellana i literatura: 3 hores a cada curs
- Llengua estrangera: 3 hores a cada curs
- Matemàtiques: 3 hores a cada curs
- Ciències de la naturalesa: 3 hores a 1r i 2n, i 4 hores a 3r
- Ciències socials, geografia i història: 3 hores a cada curs
- Educació física: 2 hores a cada curs
- Educació per a la ciutadania i els drets humans: 1 hora a 3r
- Educació visual i plàstica: 3 hores a 2n i 1 hora a 3r
- Música: 3 hores a 1r i 1 hora a 3r
- Tecnologies: 2 hores a cada curs
- Tutoria: 1 hora a cada curs
- Matèries optatives: 2 hores a 1r, 3 hores a 2n i 2 hores a 3r

- Total setmanal: 30 hores a cada curs

Quart curs. Mitjana setmanal

- Llengua catalana i literatura: 3 hores
- Llengua castellana i literatura: 3 hores
- Llengua estrangera (anglès): 3 hores
- Matemàtiques: 3 hores
- Ciències socials, geografia i història: 3 hores
- Educació física: 2 hores
- Educació ètica cívica: 1 hora
- Projecte de recerca: 1 hora
- Tutoria: 1 hora a cada curs
- Matèries específiques: 9 hores

- Total setmanal: 30 hores 

Projecte de recerca

En el 4t curs l'alumnat porta a terme un projecte de recerca en equip. A aquest projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca te la consideració d'una matèria optativa.

Avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obté el títol de graduat d'educació secundària obligatòria.

Criteris per a la promoció de curs i l’avaluació a l’ESO

 Avaluació final

Cada curs, la junta d’avaluació decidirà sobre la promoció de l’alumnat, tenint en compte:

 • L’evolució general de l’alumne en relació amb els objectius del curs.
 • L’avaluació contínua.
 • L’avaluació de la seva participació al crèdit de síntesi.

La junta, valorant l’aprofitament de l’alumne o l’alumna, podrà qualificar de nou alguna de les àrees, amb l’acord de 2/3 del professorat implicat. Si es canvia la qualificació, s’ha de fer constar la nova nota amb un asterisc a les actes.

Prova extraordinària

Els alumnes tindran la possibilitat de fer una prova extraordinària de les àrees no superades:

 • Es duran a terme abans del 26 de juny. Es reunirà la junta d’avaluació no més tard del 28 de juny.
 • Entre l’avaluació final i l’extraordinària cal fer algun tipus d’activitat de recuperació.

Promoció de curs

Promocionen:

 •  Els alumnes amb totes les qualificacions positives.

 • Els alumnes amb dues àrees no superades, sempre que no siguin: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. No s’inclouen els CV ni el CS (no compten com a assignatura, sinó que compten a cada àrea).

 • Caldrà dissenyar activitats de recuperació per al curs següent per a aquells alumnes que promocionin amb alguna àrea no superada.

Avaluació final d’etapa

La junta d’avaluació pot fer també un canvi de qualificacions en alguna de les àrees, un cop feta la valoració de l’alumne. Cal una majoria de 2/3 del professorat de les àrees que hagi cursat l’alumne.

Els alumnes tindran una qualificació que va de l'insuficient a l'excel·lent.

Programes de diversificació curricular

El centre organitzarà programes flexibles d diversificació curricular des del tercer curs d'educació secundària obligatòria, els quals tindran una durada d'un o dos cursos escolars.

Normativa

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.